Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

V súvislosti s 
1.nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation,
2.smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680,
3.zákonom č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

I. Základné ustanovenia
 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:
NÁBYTOK U BRUCKNERA s.r.o., IČO 46452061 so sídlom: Farská 17,949 01 NITRA, zapísaný v OR Okr.súdu v Nitre, oddelenie s.r.o,vložka č.30439/N
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Nábytok u Brucknera s.r.o,Farská 17, 949 01 Nitra
  e-mail: predajna@bruckner.sk
  telefón: +421 37 65 85 401
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa § 44 Zákona.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jedno alebo viacero z nasledujúcich
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely registrácie na webovej stránke www.bruckner.sk podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov ) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej požiadavky,alebo objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;
 • pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
IV. Doba uchovávania osobných údajov
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na výrobe tovaru
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb /
  • podieľajúce sa na vybavovaní reklamácie
  • zaisťujúce služby za účelom realizácie platby,finančné inštitúcie či splátkové spoločnosti,alebo poskytovatelia platobných služieb
  • v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre prevádzkovateľa. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Jedná o služby zaisťujúce prevádzkovanie webovej stránky a ďalšie služby v súvislosti s riadením prevádzky. Napr. účtovnícke a ekonomické služby, archivačné služby ,služby spojené s dodanim softvéru a pod.)
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
VI. Vaše práva
 • Za podmienok stanovených v Zákone máte
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
  k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním zabezpečeného softvéru a pravidelnou údržbou počítačov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Cookies
 • Spoločnosť Nábytok u Brucknera s.r.o používa cookies na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránky prevádzkovanej Nábytkom u Brucknera s.r.o vyjadrujete tejto spoločnosti súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.
  Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.
 • Čo sú cookies
  Súbory cookies sú malé dátové súbory vďaka ktorým si internetový obchod/webová stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.
IX. Záverečné ustanovenia
 • Odoslaním kontaktov z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate,
 • súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára, alebo podpisom objednávky, alebo Zmluvy o dielo. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
Akčná ponuka
 • ANTIBACTERIAL fix
  399,00€199,50€
  ANTIBACTERIAL fix

  ANTIBACTERIAL fix

  text_manufacturer MATERASSO text_modelANTIBACTERIAL fix text_availability text_instock
  text_price 199,50€ 399,00€
  Založené na 0 recenziách.
  ANTIBACTERIAL fix
  Penový matrac,jadro ktorého tvorí kombinácia antibakteriálnej peny a PUR peny hustoty 28kg/m3.Povrch je tvarovo prerezaný pre čo najdetailnejšie prispôsobenie matraca telu užívateľa.
  Spodná strana profilovaná s tzv. "nopkami",napomáha dobrému odvádzaniu vlhkosti z matraca.
  Zvýhodnená cena 199,50 €/ks platí pri kúpe dvoch matracov do rozmeru 200x90.
  Viac info.na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                                 -penový matrac
  materiál:    -peny:PUR pena/antibakteriálna pena
  poťah:
   
  -ALOE VERA,odzipsovateľný a prateľný(60oC)
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.180 cm a dl.220 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -18cm
  nosnosť:
   
  -125kg
  záruka:
   
  -2 roky
  doporučený rošt:   -lamelový
  dodacia doba:   -pri "vákuo" balení 48 hodín na sklad predajne
  na stiahnutie:
   
     popis produktu
   SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
  matrac je možné vyskúšať v predajni
 • CLUB výpredaj
  2 512,00€2 010,00€
  CLUB výpredaj

  CLUB výpredaj

  text_manufacturer Gazel text_modelCLUB výpredaj text_availability text_instock
  text_price 2 010,00€ 2 512,00€
  Založené na 0 recenziách.
  CLUB
  element 3+2p_196 +PV 40x50
  prevedenie:D-Mattis 31, nohy 12 cm nerez 
  rozmer:1960x840/v880cm
  pôvodná cena:2512€
  výpredajová cena:2010€
  CENA ZA VYSTAVENÝ KUS
 • ERGOFLEX
  340,00€170,00€
  ERGOFLEX

  ERGOFLEX

  text_manufacturer MATERASSO text_modelERGOFLEX text_availability text_instock
  text_price 170,00€ 340,00€
  Založené na 0 recenziách.
  ERGOFLEX
  Partnerský matrac s rozdielom v tuhosti strán. Na jednej strane komfortná mäkčená PUR pena(modrá) pre vyšší komfort a prispôsobivosť, na opačnej strane PUR pena štandardnej tuhosti pre ľudí, ktorí hľadajú tuhší matrac.
  Zvýhodnená cena 170€/ks platí pri kúpe dvoch matracov do rozmeru 200x90/18cm.
  Matraca sa dodáva aj vo výške 22 cm. Tu je cena :209,50€/ks pri kúpe dvoch matracov do rozmeru 200x90/22cm.
   
  typ:                                                 -penový matrac
  materiál:    -peny:Elliocell-pur pena
  poťah:
   
  -Dryfast,odzipsovateľný a prateľný(60oC)
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.180 cm a dl.220 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -18/22 cm
  nosnosť:
   
  -130kg
  záruka:
   
  -3 roky
  doporučený rošt:   -lamelový
  dodacia doba:   -pri štandardných rozmeroch 14 dní
  na stiahnutie:
   
     popis produktu 
   SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
   
 • KANSAS
  KANSAS

  KANSAS

  text_manufacturer Wiemann text_modelKANSAS text_availability text_instock
  Založené na 0 recenziách.
  KANSAS je model s bohatou ponukou odkladacích priestorov- skríň a komôd. Skriňa má zaujímavý spôsob otvárania:ľahúčko potiahnete za úchytku a dvere sa otvoria automaticky. Krátke video TU
  materiál:    -lamino/sklo, detail v čele postele koženka
  prevedenie:
   
  - dub sagerau č.659
  -champagner dekor  č.660 
  -havanna dekor č. 661
  -biela dekor č. 662
  vnútorné rozmery postelí v  cm:
   
  -140x200
  -160x200
  -180x200
  -200x200
  možnosť predĺženia postele v cm:
    -210
  -220  
  zvýšená bočnica postele-
  minimálne 45 cm od podlahy:
   
  -áno
  úložný priestor:
   
  -áno zásuvka
  možnosť výroby atypu:
   
     na stiahnutie:
    -perokresba prvkov +cenník v pdf
 • KINGSTONE
  KINGSTONE

  KINGSTONE

  text_modelKINGSTONE text_availability text_instock
  Založené na 0 recenziách.
  KINGSTONE
  Čelo výška 120 cm.Spací systém BOXSPRING UP MAXI 40 ponúka veľký, dobre prístupný úložný priestor, ktorý sa otvára pomocou kovania s pneumatickými piestami, ktoré uľahčia zdvíhanie aj pri použití tažších matracov. Povrch, na ktorý matrac dosadá, má poťah s protišmykovou úpravou pre zafixovanie matraca proti posunutiu na posteli.
  materiál:    -nábytková látka,koženka,nožičky drevo/kov
  prevedenie:   -podľa aktuálneho vzorkovníka-k dispozícií na predajni
  vnútorné rozmery postelí v  cm:   -120x200
  -140x200
  -160x200
  -180x200
  -200x200
  možnosť predĺženia postele v cm:   -210
  -220
  -nad 220
  zvýšená bočnica postele-
  minimálne 45 cm od podlahy:
    -áno(podľa zvoleného typu nožičiek)
  úložný priestor:   -áno, výklop(bočný,alebo od nôh)
  možnosť výroby atypu:   -na dopyt
   cena:   -podľa typu postele a výberu látky:od 696€ za rám postele(bez úložného priestoru)
  na stiahnutie:   -rozmery klasickej postele , typy nôh ,
 • konferenčný stolík ARTE M
  240,00€59,00€
  konferenčný stolík ARTE M

  konferenčný stolík ARTE M

  text_manufacturer ARTE M text_modelkonferenčný stolík ARTE M text_availability text_instock
  text_price 59,00€ 240,00€
  Založené na 0 recenziách.
  konferenčný stolík
  prevedenie:lamino dub "oak", biele sklo
  rozmer:110x60/35cm
   
  pôvodná cena:240€
  výpredajová cena:59€