Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

V súvislosti s 
1.nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation,
2.smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680,
3.zákonom č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

I. Základné ustanovenia
 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:
NÁBYTOK U BRUCKNERA s.r.o., IČO 46452061 so sídlom: Farská 17,949 01 NITRA, zapísaný v OR Okr.súdu v Nitre, oddelenie s.r.o,vložka č.30439/N
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Nábytok u Brucknera s.r.o,Farská 17, 949 01 Nitra
  e-mail: predajna@bruckner.sk
  telefón: +421 37 65 85 401
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa § 44 Zákona.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jedno alebo viacero z nasledujúcich
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely registrácie na webovej stránke www.bruckner.sk podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov ) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej požiadavky,alebo objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;
 • pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
IV. Doba uchovávania osobných údajov
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na výrobe tovaru
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb /
  • podieľajúce sa na vybavovaní reklamácie
  • zaisťujúce služby za účelom realizácie platby,finančné inštitúcie či splátkové spoločnosti,alebo poskytovatelia platobných služieb
  • v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre prevádzkovateľa. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Jedná o služby zaisťujúce prevádzkovanie webovej stránky a ďalšie služby v súvislosti s riadením prevádzky. Napr. účtovnícke a ekonomické služby, archivačné služby ,služby spojené s dodanim softvéru a pod.)
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
VI. Vaše práva
 • Za podmienok stanovených v Zákone máte
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
  k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním zabezpečeného softvéru a pravidelnou údržbou počítačov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Cookies
 • Spoločnosť Nábytok u Brucknera s.r.o používa cookies na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránky prevádzkovanej Nábytkom u Brucknera s.r.o vyjadrujete tejto spoločnosti súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.
  Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.
 • Čo sú cookies
  Súbory cookies sú malé dátové súbory vďaka ktorým si internetový obchod/webová stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.
IX. Záverečné ustanovenia
 • Odoslaním kontaktov z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate,
 • súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára, alebo podpisom objednávky, alebo Zmluvy o dielo. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
Akčná ponuka
 • ANTIBACTERIAL fix
  371,00€185,50€
  ANTIBACTERIAL fix

  ANTIBACTERIAL fix

  text_manufacturer MATERASSO text_modelANTIBACTERIAL fix text_availability text_instock
  text_price 185,50€ 371,00€
  Založené na 0 recenziách.
  ANTIBACTERIAL fix
  Penový matrac,jadro ktorého tvorí kombinácia antibakteriálnej peny a PUR peny hustoty 28kg/m3.Povrch je tvarovo prerezaný pre čo najdetailnejšie prispôsobenie matraca telu užívateľa.
  Spodná strana profilovaná s tzv. "nopkami",napomáha dobrému odvádzaniu vlhkosti z matraca.
  Zvýhodnená cena 185,50 €/ks platí pri kúpe dvoch matracov do rozmeru 200x90.
  Viac info.na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                                 -penový matrac
  materiál:    -peny:PUR pena/antibakteriálna pena
  poťah:
   
  -ALOE VERA,odzipsovateľný a prateľný(60oC)
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.180 cm a dl.220 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -18cm
  nosnosť:
   
  -125kg
  záruka:
   
  -2 roky
  doporučený rošt:   -lamelový
  dodacia doba:   -pri "vákuo" balení 48 hodín na sklad predajne
  na stiahnutie:
   
     popis produktu
   SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
  matrac je možné vyskúšať na predajni
 • BOHLE
  3 923,00€1 961,50€
  BOHLE

  BOHLE

  text_manufacturer GWINNER text_modelBOHLE text_availability text_instock
  text_price 1 961,50€ 3 923,00€
  Založené na 0 recenziách.
  Bohle-zostava do obývacích izieb
  prevedenie:dubová dyha-dub dymový a lak fango
   
  rozmer:celková šírka 290 cm ( v závislosti od zavesenia police)
  TV stolík:š244 cm/hl:58,2cm, výška:56,8cm resp.58cm-presah čela zásuvky 
  pôvodná cena za zostavu3923€
  výpredajová cena:1961,50€
  zvýhodnená cena na vystavený model
   
 • CUREM C3500
  1 042,00€521,00€
  CUREM C3500

  CUREM C3500

  text_manufacturer Hilding Anders text_modelCUREM C3500 text_availability text_instock
  text_price 521,00€ 1 042,00€
  Založené na 0 recenziách.
  CUREM C 3500
  Pohodlný, pamäťový matrac Curem s pevnejšou podporou a voliteľnou výškou 22/25 cm. Telesný i duševný pocit stavu beztiaže, pohodlia a odľahčenia tela pri súčasne pevnejšom pocite ležania vďaka 3-vrstvovej konštrukcii.Dve pamäťové a jedna pružná pena CuremfoamTM v špeciálnom poradí a pomere.Pamäťové peny CuremfoamTM s inteligentnou technológiou IQcomfort optimalizujú tuhosť podľa Vašej hmotnosti.
  Zvýhodnená cena 521€/ks(v.22cm)/566€/ks(v.25cm) platí pri kúpe dvoch matracov v štandardných rozmeroch do 100x200.Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%.Viac info. na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                              -penový matrac
  materiál:    -peny:CuremfoamTM BASE MASTER, SUPER SOFT Visco 50,SUPER VOLUME visco 85
  poťah:
   
  -Curem Criss Cross,odzipsovateľný, prateľný
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200,200x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.200 cm a dl.240 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -22 cm/25cm
  nosnosť:
   
  -130 kg
  záruka:
   
  -na jadro matraca až 10 rokov.Záruka je regresívna.
   Viac info. na na stiahnutie nižšie.
  doporučený rošt:   -lamelový(vyššia trieda roštov),príp.polohovateľný
  dodacia doba:   -pri štandardných rozmeroch 14-21 dní
  na stiahnutie:   Čo je to Curem?
  AKCIOVÝ LETÁK
   
     SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
       
 • CUREM C4500
  1 132,00€566,00€
  CUREM C4500

  CUREM C4500

  text_manufacturer Hilding Anders text_modelCUREM C 4500 text_availability text_outstock
  text_price 566,00€ 1 132,00€
  Založené na 0 recenziách.
  CUREM C 4500
  Originálne poddajné pohodlie, ktoré Vás objíme a rozmazná. Najobľúbenejší matrac Curem s voliteľnou výškou 22/25/28 cm.
  Matrac vďaka 3- vrstvovej konštrukcii, tzn. použitím 2 pamäťových a 1 pružnej peny CuremfoamTM dokáže navodiť dokonalo poddajný pocit pri zachovaní vynikajúcej podpory.Je tuhy tak akurát.
  Zvýhodnená cena 566€/ks(v.22cm)/604€/ks(v.25cm)/649€/ks(v.28cm)platí pri kúpe dvoch matracov v štandardných rozmeroch do 100x200.Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%.Viac info. na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                              -penový matrac
  materiál:    -peny:CuremfoamTM Base Master, SUPER SOFT Visco 50,SUPER VOLUME visco 85
  poťah:
   
  -Curem Criss Cross ,odzipsovateľný, prateľný
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200,200x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.200 cm a dl.240 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -22 cm/25cm/28cm
  nosnosť:
   
  -130 kg
  záruka:
   
  -na jadro matraca až 10 rokov.Záruka je regresívna.
   Viac info. na stiahnutie nižšie
  doporučený rošt:   -lamelový(vyššia trieda roštov),príp.polohovateľný
  dodacia doba:   -pri štandardných rozmeroch 14 dní
  na stiahnutie:   Čo je to Curem?
  AKCIOVÝ LETÁK
   
     SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
      matrac je možné vyskúšať v predajni
 • CUREM C7000XD
  1 208,00€604,00€
  CUREM C7000XD

  CUREM C7000XD

  text_manufacturer Hilding Anders text_modelCUREM C7000XD text_availability text_instock
  text_price 604,00€ 1 208,00€
  Založené na 0 recenziách.
  CUREM C 7000 XD
  Pohodlie Curem s extra pružnosťou navyše vďaka mimoriadnej 4-vrstvovej konštrukcii s použitím peny s dokonalou termoreguláciou-XDURA, 2 pamäťových a jednej pružnej peny CuremfoamTM .Optimálna tuhosť pre každého.
  Zvýhodnená cena 604€/ks(v.25cm)/649€/ks(v.28cm)platí pri kúpe dvoch matracov v štandardných rozmeroch do 100x200.Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%.Viac info. na stiahnutie nižšie.
   
  typ:                                              -penový matrac
  materiál:    -peny:CuremfoamTM Base Master, Super Soft Visco 50, Super Volume Visco 85,Contour XDURA 58kg/m3
  poťah:
   
  -Curem Criss Cross,odzipsovateľný, prateľný
  štandardné rozmery v cm:
   
  -80x200,90x200(80x195,85x195,90x190),100x200
  -120x200,140x200,160x200,180x200,200x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
    -áno (na celé cm do rozmeru š.200 cm a dl.240 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
   
  -25cm/28cm
  nosnosť:
   
  -150 kg
  záruka:
   
  -na jadro matraca až 10 rokov.Záruka je regresívna.Viac info. na stiahnutie nižšie.
  doporučený rošt:   -lamelový(vyššia trieda roštov),príp.polohovateľný
  dodacia doba:   -pri štandardných rozmeroch 14 dní
  na stiahnutie:   Čo je to Curem?
  AKCIOVÝ LETÁK
   
     SPÝTAJTE SA NA PRODUKT
       
 • DOUBLE mobil
  237,10€161,00€
  DOUBLE mobil

  DOUBLE mobil

  text_manufacturer MATERASSO text_modelDOUBLE mobil text_availability text_instock
  text_price 161,00€ 237,10€
  Založené na 0 recenziách.
  Najobľúbenejší model lamelového roštu s predpätými lamelami DOUBLE je už aj vo verzii s el. polohovaním! Rám roštu je zdvojený a vyrobený z kombinácie masívneho buku a vrstveného brezového dreva. Lamely sú brezové. Rošt disponuje nastavením tuhosti v stredovej časti vďaka posuvným "opaskom" a zdvojeným lamelám. Stredový stabilizačný popruh zabráni prelomenie lamely pri extrémnom bodovom zaťažení. Kvalitné prevedenie a prvotriedne materiály zabezpečujú dlhodobú funkčnosť a spoľahlivosť tohto výrobku.
  typ:                                               -lamelový
  polohovanie: -komplexné relaxačné motorové
  ramenná kolíska:
  -nie
  štandardné rozmery v cm:
  -80x200,90x200
  možnosť výroby atypu(šírka/dĺžka):
  -áno (do rozmeru š.100 cm a dl.200 cm)
  -pre nacenenie atypického rozmeru nás kontajtujte tu
  výška:
  -5 cm(bez motora)
  nosnosť:
  -do 120kg
  záruka:
  -2 roky
  doporučené matrace: -penové a latexové
  dodacia doba: -pri štandardných rozmeroch 14-21 dní
   
  161€/ks pre rozmer 80x200 a 90x200
   SPÝTAJTE SA NA PRODUKT